Journal of Neutron Research

Supporting the neutron community

Proceedings

Nineteenth Meeting of the International Collaboration on Advanced Neutron Sources (ICANS-XIX), Grindelwald, Switzerland, March 8-12, 2010

We are very grateful to the Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen PSI, Switzerland, for permission to present these proceedings
1.CSNS accelerator design and technology development
Shinian Fu, Jingyu Tang, Yunlong Chi, Haiyi Dong, Lan Dong, Jian Li, Wen Kang, Huafu Ouyang, Huamin Qu, Hong Sun, Sheng Wang, Chunhong Wang, Taoguang Xu, Xuejun Yin, Jing Zhang
Conference proceedings ID AO017
2.Status of the LANSCE refurbishment project
John L. Erickson, Kevin W. Jones, Peter P. Prince
Conference proceedings ID AO018
3.LANSCE design basis beam spill accident
Charles T. Kelsey IV, Michael J. Baumgartner
Conference proceedings ID AO019
4.A study of proton beam profile on the target at JSNS
Shin-ichiro Meigo, Motoki Ooi, Manabu Ito, Shinichi Sakamoto, Masatoshi Futakawa
Conference proceedings ID AO020
5.Installation and initial operation of an on-line target imaging system for SNS
T.J. Shea, T. McManamy, G. Bancke, W. Blokland, A. Brunson, M. Dayton, K.C. Goetz, J. Janney, M. Lance, C. Maxey, F. Montgomery, P. Rosenblad, S. Sampath, M. Simpson
Conference proceedings ID AO023
6.Beam commissioning at JSNS of J-PARC
Shin-ichiro Meigo, Motoki Ooi, Tetsuya Kai, Shinichi Sakamoto, Masatoshi Futakawa
Conference proceedings ID AO051
7.A neutron source based on a 2 MeV deuteron RFQ accelerator
Zhiyu Guo, Yuanrong Lu, Yubin Zou, Shixiang Peng, Kun Zhu, Xueqing Yan, Shuli Gao, Jie Zhao, Guoyou Tang, Dawei Mo, Zhizhong Song, Zhongxi Yuan, Dalin Xie, Jingxiang Yu, Weiwei Wen, Haitao Ren, Quanfeng Zhou, Pengnan Lü, Meng Zhang, Hang Li, Jimei Guo, Jiaer Chen
Conference proceedings ID AP115
8.Present status of KENS
H.M. Shimizu, S. Ikeda
Conference proceedings ID FO003
9.Operational status of the Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)
Kevin W. Jones, John L. Erickson, Kurt F. Schoenberg
Conference proceedings ID FO004
10.Current status and future development of neutron science facilities at China Advanced Research Reactor (CARR)
Yuntao Liu, Huanqiao Zhang, Dongfeng Chen
Conference proceedings ID FO007
11.An IAEA coordinated research project on improved production and utilization of short pulsed, cold neutrons at low-medium power spallation neutron sources
F. Mulhauser
Conference proceedings ID FO009
12.Present status and plans for upgrading the Lujan Neutron Scattering Center
James J. Rhyne
Conference proceedings ID FO011
13.The Compact Pulsed Hadron Source Project: A long-pulse neutron source at Tsinghua University
Jie Wei, Huaibi Chen, Cheng Cheng, Xingjian Dai, Jingping Dong, Qiang Du, Taibin Du, Zhe Feng, Hui Gong, Xialing Guan, Xiaoxue Han, Tuchen Huang, Zhifeng Huang, Renkai Li, Wenqian Li, Chun-K. Loong, Beibei Shao, Chuanxiang Tang, Yang Tian, Yongshun Xiao, Qingzi Xing, Dong Xu, Yigang Yang, Zhi Zeng, Kai Zhang, Xiaozhang Zhang, Huayi Zhang, Shuxin Zheng, Bin Zhong, Shinian Fu, Juzhou Tao, Yaliang Zhao, Tianjiao Liang, Zhanwen Liu, Liangting Sun, Hongwei Zhao, Jinhai Li, Qixi Feng, Quanke Feng, Takeshi Kawai, Weiqiang Guan, Yu He, Guohua Li, Jian Li, Dongsheng Zhang, J. Billen, J. Stovall, L. Young
Conference proceedings ID FO014
14.J-PARC Status and Lessons Learnt from Commissioning
Masatoshi Arai
Conference proceedings ID FO015
15.Status and development of the Swiss spallation neutron sources SINQ & UCN
Werner Wagner, Bertrand Blau, Hajo Heyck, Eberhard Lehmann, Knud Thomsen, Michael Wohlmuther
Conference proceedings ID FO170
16.Twelve years SINQ history
H. Heyck, K. Geissmann, M. Wohlmuther
Conference proceedings ID FO177
17.The IBR-2 Reactor — Operating experience and development
V.D. Ananiev, A.V. Belushkin, A.V. Vinogradov
Conference proceedings ID FO178
18.Gaussian and top-hat broadened I-C pulse shape functions, and a conjecture
J.M. Carpenter
Conference proceedings ID IO074
19.Zeemans: A high magnetic field beamline for the SNS
Garrett E. Granroth, Andrei T. Savici, Mark D. Bird, Lou Santodonato, Young Lee, Collin L. Broholm
Conference proceedings ID IO076
20.Imaging experiments on NOBORU at MLF
M. Harada, K. Oikawa, M. Ooi, T. Kai, K. Sakai, F. Maekawa, N. Watanabe, T. Shinohara, S. Takata
Conference proceedings ID IO077
21.Construction Status of High Resolution Chopper Spectrometer (HRC) at J-PARC
S. Itoh, T. Yokoo, T.J. Sato, S. Satoh, S. Yano, J. Suzuki, K. Ueno, K. Kuwahara, T. Kamiyama, K. Iwasa, K. Ohoyama, T. Otomo, Y. Endoh, J. Akimitsu, S. Kuroda, K. Sato, K. Nasu, K. Iwano, H. Yoshizawa, O. Yamamuro, Y. Ohara, Y. Kawamura, T. Asami, R. Sugiura
Conference proceedings ID IO079
22.Energy selective neutron imaging in material research
Lidija Josic, Eberhard H. Lehmann, Anders Kaestner
Conference proceedings ID IO080
23.Design study of a spectroscopic imaging line at J-Parc MLF
Y. Kiyanagi, T. Kamiyama, H. Satoh, T. Shinohara, S. Takada, K. Aizaw, M. Arai, T. Kai, M. Harada, K. Sakai, K. Oikawa, M. Ooi, F. Maekawa, H. Hayashida, T. Sakai, M. Matsubayashi, M. Segawa, M. Kureta
Conference proceedings ID IO083
24.Multiplexing neutron chopper systems and pulsed neutron source design
F. Mezei
Conference proceedings ID IO086
25.Neutron resonance imaging instrumentation at the ISIS neutron source
E. Perelli Cippo, G. Gorini, M. Tardocchi, W. Kockelmann, N.J. Rhodes, E.M. Schooneveld, P. Schillebeeckx
Conference proceedings ID IO090
26.Development of a beam-line for spin echo scattering angle measurement at the low energy neutron source
A.L. Washington, P. Stonaha, Rana Ashkar, Roger Pynn, V.R. Shah
Conference proceedings ID IO091
27.Correlation Fourier diffractometry for long-pulse neutron sources: a new concept
Anatoly M. Balagurov, Valery A. Kudryashov
Conference proceedings ID IO099
28.Spin-echo instrument concepts for the ESS-Lund
Michael Monkenbusch
Conference proceedings ID IO101
29.Total diffraction and termal diffuse scattering from a multi-bounce channel-cut single crystal
J.M. Carpenter, M. Agamalian
Conference proceedings ID IO102
30.MCP based neutron convertor research
Nianhua Lu, Yang Tian, Yigang Yang
Conference proceedings ID IO143
31.Development of high energy neutron counters for the ChipIr beam line at ISIS-TS2
Marica Rebai, Giuseppe Gorini, Enrico Perelli Cippo, Antonino Pietropaolo, Marco Tardocchi, Alberto Fazzi, Enrico Milani, Gianluca Verona Rinati, Carla Andreani, Roberto Senesi, Christopher D. Frost, Erik M. Schooneveld, Nigel J. Rhodes, Roberto Bedogni, Adolfo Esposito
Conference proceedings ID IO189
32.The ISIS Second Target Station Target, Reflector and Moderator design and operation
D.M. Jenkins
Conference proceedings ID IO193
33.Elliptic guides using super-polished metal substrates: Shielding issuesg
Peter Böni, Florian Grünauer, Christian Schanzer
Conference proceedings ID IP073
34.A small-angle neutron diffractometer at the Compact Pulsed Hadron Source
T.C. Huang, B.B. Shao, J. Wei, X.L. Guan, C.-K. Loong, J.Z. Tao, L. Zhou
Conference proceedings ID IP078
35.The neutron radiography/CT station at CPHS
Xiaoxue Han, Y.S. Xiao, Zhifeng Huang, R.K. Li, B.B. Shao, J. Wei, X.L. Guan, C.-K. Loong
Conference proceedings ID IP085
36.Development of a neutron-sensitive Anger camera for neutron scattering intruments
John D. Richards, Ronald G. Cooper, Theodore Visscher, Cornelius Donahue
Conference proceedings ID IP092
37.Perspectives for electronvolt neutron spectroscopy at long pulse spallation neutron sources
Carla Andreani, Roberto Senesi, Antonino Pietropaolo, Giuseppe Gorini
Conference proceedings ID IP106
38.Current status of TAKUMI the Engineering Materials Diffractometer of J-PARC
Kazuya Aizawa, S. Harjo, T. Ito, J. Abe, H. Arima, A. Moriai, W. Utsumi, K. Suzuya, M. Arai
Conference proceedings ID IP109
39.PLANET: High-pressure neutron diffractometer at MLF, J-PARC
Hiroshi Arima, Takanori Hattori, Kazuki Komatsu, Jun Abe, Wataru Utsumi, Hiroyuki Kagi, Akio Suzuki, Kentaro Suzuya, Takashi Kamiyama, Masatoshi Arai, Takehiko Yagi
Conference proceedings ID IP110
40.Development of polarized helium-3 neutron-spin-filter based on spin-exchange optical pumping in Japan
Yasushi Arimoto, T. Ino, H.M. Shimizu, T. Kamiyama, Y. Sakaguchi, H. Kira, T. Oku, J. Suzuki, M. Nakamura, M. Arai, Y. Endo, K. Kakurai, M. Takeda, S. Wakimoto, D. Yamazaki, S. Koizumi, K. Ohoyama, H. Hiraka, K. Yamada, K. Tsutsumi, L.-J. Chang
Conference proceedings ID IP111
41.Prospects for single pulse spectroscopy: A case study from SEQUOIA
J.P.C. Ruff, A.I. Kolesnikov, J.P. Clancy, K.A. Ross, B.D. Gaulin, G.E. Granroth
Conference proceedings ID IP114
42.Commissioning of the Engineering Materials Diffractometer TAKUMI of J-PARC
Stefanus Harjo, T. Ito, K. Aizawa, H. Arima, J. Abe, H. Kira, S. Takata, A. Moriai, T. Nakatani, K. Sakasai, T. Nakamura, T. Iwahashi, M. Arai, T. Kamiyama
Conference proceedings ID IP116
43.Software development on chopper spectrometers for MLF, J-PARC
Yasuhiro Inamura, Kenji Nakajima, Ryoichi Kajimoto, Takeshi Nakatani, Masatoshi Arai, Toshiya Otomo, Jiro Suzuki, So Ji Yong, Park Je Geun
Conference proceedings ID IP117
44.Software for the Engineering Materials Diffractometer (TAKUMI) at MLF, J-PARC
Takayoshi Ito, Takeshi Nakatani, Stefanus Harjo, Hiroshi Arima, Kazuya Aizawa, Masatoshi Arai, Jun Abe, Atsushi Moraiai
Conference proceedings ID IP119
45.Development of Fermi chopper at KEK
S. Itoh, K. Ueno, T. Yokoo, Y. Funahashi, T. Kamiyama, H. Sato, N. Miyamoto, Y. Kiyanagi, T.J. Sato, T. Otomo, S. Satoh
Conference proceedings ID IP120
46.Development of T0 chopper at KEK
S. Itoh, K. Ueno, R. Ohkubo, Y. Funahashi, H. Sagehashi, T. Yokoo, T.J. Sato, T. Otomo, S. Satoh
Conference proceedings ID IP121
47.Comissioning of the Fermi-chopper spectrometer 4SEASONS at J-PARC — background study
R. Kajimoto, M. Nakamura, Y. Inamura, F. Mizuno, K. Nakajima, N. Takahashi, S. Ohira-Kawamura, T. Yokoo, R. Maruyama, K. Soyama, K. Shibata, K. Suzuya, T. Nakatani, S. Sato, S. Wakimoto, Y. Ito, T. Iwahashi, W. Kambara, H. Tanaka, N. Yoshida, A. Katabira, K. Aizawa, M. Arai
Conference proceedings ID IP122
48.Improvements and polarization tests of 3He neutron spin filter based on spin exchange optical pumping in Japan
Hiroshi Kira, Y. Sakaguchi, T. Oku, J. Suzuki, M. Nakamura, M. Arai, K. Kakurai, Y. Endoh, Y. Arimoto, T. Ino, H.M. Shimizu, T. Kamiyama, K. Ohoyama, H. Hiraka, K. Yamada, K. Tsutsumi, L.-J. Chang
Conference proceedings ID IP125
49.Data acquisition electronics for 3He position sensitive detectors
S. Muto, S. Satoh, H. Ohshita, T. Otomo, T. Nakatani
Conference proceedings ID IP126
50.Event mode data acquisition system at MLF/J-PARC
Takeshi Nakatani, Yasuhiro Inamura, Takayoshi Ito, Toshiya Otomo, Setsuo Satoh, Suguru Muto, Kazuo Nakayoshi, Hiroshi Sendai, Eiji Inoue, Yoshiji Yasu, Takaaki Hosoya
Conference proceedings ID IP129
51.3He Neutron spin filter project in Japan
Y. Sakaguchi, H. Kira, T. Oku, T. Shinohara, J. Suzuki, M. Nakamura, K. Suzuya, M. Arai, M. Takeda, S. Wakimoto, D. Yamazaki, S. Koizumi, Y. Endoh, K. Kakurai, Y. Arimoto, T. Ino, H.M. Shimizu, T. Kamiyama, K. Ohoyama, H. Hiraka, K. Tsutsumi, K. Yamada, L.-J. Chang
Conference proceedings ID IP130
52.Development and installation of neutron detectors for engineering materials diffractometer at J-PARC
K. Sakasai, K. Toh, T. Nakamura, S. Harjo, A. Moriai, T. Ito, J. Abe, K. Aizawa, K. Soyama, K. Katagiri, N.J. Rhodes, E.M. Schooneveld
Conference proceedings ID IP131
53.Development of a trigger-gate (GATENET) module for pulsed neutron experiments
Setsuo Satoh, Suguru Muto, Hidetoshi Osita, Takashi Nakatani, Toshiya Otomo
Conference proceedings ID IP132
54.Operation of two-dimensional gas detector using micro-pixel detector element under high pressure for neutron measurement
K. Toh, H. Yamagishi, K. Sakasai, T. Nakamura, K. Soyama
Conference proceedings ID IP138
55.A plan for neutron radiography facility using a compact accelerator at RIKEN
Jungmyoung Ju, Kenji Mishima, Yutaka Yamagata, Hideyuki Sunaga, Katsuya Hirota, Yasuhisa Iwashita, Hirohiko M. Shimizu, Yoshiaki Kiyanagi, Akitake Makinouchi
Conference proceedings ID IP140
56.Neutron radiography for the structual simulation using VCAD system
Shin-ya Morita, Yutaka Yamagata, Katsuya Hirota, Shunsuke Mihara, Dinh Tien Dung, Hideyuki Sunaga, Toshihiro Sera, Hideo Yokota, Takenao Shinohara, Naoto Metoki, Akitake Makinouchi
Conference proceedings ID IP141
57.Gas desorption examination of B4C resin for neutron vacuum chamber
T. Yokoo, N. Kaneko, S. Itoh, T. Otomo, Y. Suetsugu, M. Shirai, K. Suzuya
Conference proceedings ID IP144
58.Sandwich type dispersive monochromators based on cylindrically bent perfect crystals (BPC)
P. Mikula, M. Vrana, J. Saroun, M. Furusaka, B.S. Seong, M.K. Moon
Conference proceedings ID IP146
59.ISIS TS2 Phase II Instruments
Matt Fletcher, Kevin Jones, David Turner, Eamonn Quinn
Conference proceedings ID IP190
60.The ISIS Second Target Station Reflectometers
N. Webb, T.R. Charlton, R.L.S. Coleman, R.M. Dalgliesh, S. Langridge, J.R.P. Webster
Conference proceedings ID IP191
61.Development of chopper systems for ISIS Target Station 2
D. Abbley, K. Allen, M. Brind, T. Carter, P. Chorley, A. Davis, P. Dawson, P. Galsworthy, E. Johnson, J. Ranner, S. Rutter, S. Wakefield
Conference proceedings ID IP201
62.Total cross section measurements of H2O and ZrH2 with very cold neutrons
David V. Baxter, Helmut Kaiser, Jessica Leung, Guenter Muhrer, Monika A. Hartl, Erik B. Iverson
Conference proceedings ID TO028
63.Status of the ultracold neutron source at PSI
Bertrand Blau, Werner Wagner
Conference proceedings ID TO029
64.Rotating solid target for 5 MW and beyond
Michael Butzek, Jörg Wolters, Ulrich Pabst, Ralf Greven
Conference proceedings ID TO030
65.Remote handling replacement of mercury target and proton beam window at SNS
Michael J. Dayton, D. Lousteau, M. Rennich, V. Graves, P. Rosenblad
Conference proceedings ID TO031
66.ESS target performance for different beam pulses
F. Sordo, S. Domingo, J.M. Perlado, I. Sard, A. Fernandez, A. Bilbao, A. Zarraoa-Garmendia, F.X. Gallmeier, P.D. Ferguson
Conference proceedings ID TO032
67.Experience in early operation at JSNS of J-PARC
Masatoshi Futakawa, Shinichi Sakamoto, Fujio Maekawa, Hiroshi Takada
Conference proceedings ID TO033
68.The CINDER'90 transmutation code package for use in accelerator applications in combination with MCNPX
F.X. Gallmeier, E.B. Iverson, W. Lu, P.D. Ferguson, S.T. Holloway, Ch. Kelsey, G. Muhrer, E. Pitcher, M. Wohlmuther, B. Micklich
Conference proceedings ID TO034
69.SNS second target station moderator performance update
F.X. Gallmeier, E.B. Iverson, W. Lu, P.D. Ferguson, R.K. Crawford
Conference proceedings ID TO035
70.Neutron cross sections of solid deuterium
J.R. Granada, F. Cantargi
Conference proceedings ID TO036
71.Measurement of neutronic characteristics of JSNS
M. Harada, K. Oikawa, F. Maekawa, S. Meigo, M. Futakawa, N. Watanabe
Conference proceedings ID TO038
72.Neutronic design studies on small accelerator 7Li(p, n) neutron sources for neutron scattering experiments
Fujio Hiraga, Takanori Okazaki, Yoshiaki Kiyanagi
Conference proceedings ID TO039
73.The effect of gas bubble injection for pressure wave mitigation in high-power neutron sources — differences and similarities between mercury and water
Masato Ida, Takashi Naoe, Masatoshi Futakawa
Conference proceedings ID TO040
74.Monitoring system of mercury target failure using radioactivity measurement
Yosimi Kasugai, Kiichi Otsu, Tetsuya Kai
Conference proceedings ID TO044
75.Neutronic studies on a grooved moderator for a small accelerator-based neutron source by Monte Carlo simulation
Y. Kiyanagi, K. Tagaya, T. Chiba, H. Iwashita, F. Hiraga, T. Kamiyama
Conference proceedings ID TO046
76.Development of bubble injection technique in JSNS mercury target
Hiroyuki Kogawa, Katsuhiro Haga, Takashi Naoe, Hidetaka Kinoshita, Masato Ida, Masatoshi Futakawa
Conference proceedings ID TO047
77.Distinctive features in neutronic performance of JSNS
F. Maekawa, K. Oikawa, M. Harada, M. Teshigawara, T. Kai, Y. Kasugai, S. Meigo, M. Ooi, M. Futakawa, N. Watanabe, R. Kajimoto, M. Nakamura, S. Torii, T. Kamiyama
Conference proceedings ID TO049
78.Rotating target development for SNS second target station
T. McManamy, K. Crawford, P. Geoghegan, J. Janney, M. Rennich
Conference proceedings ID TO050
79.Experimental investigation of new neutron moderator materials
M. Mocko, L.L. Daemen, M. Hartl, Th. Huegle, G. Muhrer
Conference proceedings ID TO052
80.Neutron beam characterization measurements at the Manuel Lujan Jr. Neutron Scattering Center
M. Mocko, G. Muhrer, L.L. Daemen, Ch.T. Kelsey, M.A. Duran, F. Tovesson
Conference proceedings ID TO054
81.Design and testing of a prototype spallation neutron source rotating target assembly
Mark J. Rennich, Van B. Graves, Thomas J. McManamy, Fernando Sordo, Borja Etxeita, Amaia Zarraoa-Garmendia
Conference proceedings ID TO059
82.Results from cavitation damage experiments with mercury spallation targets at the LANSCE-WNR in 2008
B.W. Riemer, A. Abdou, D.K. Felde, R.L. Sangrey, M.W. Wendel
Conference proceedings ID TO060
83.SNS mercury target system operation and evolution
Peter Rosenblad, R.E. Battle, P.J. Geoghegan, K.D. Handy, J.G. Janney, D.C. Lousteau, W. Lu, T.J. McManamy, B. Riemer, M.W. Wendel
Conference proceedings ID TO061
84.Lead Gold Eutectic - first steps towards the qualification of a novel target material for ESS
Knud Thomsen, K. Conder, Y. Dai, R. Frison, D. Kiselev, M. Medarde, R. Moormann, E. Platacis, E. Pomjakushina, S. Török, L. Zanini, P. Zimmermann
Conference proceedings ID TO064
85.Neutronics analyses in support of rotating target developments at SNS
F.X. Gallmeier, T.J. McManamy, M. Rennich, R.K. Crawford
Conference proceedings ID TO068
86.Recent progress in development of the pelletized cold neutron moderators for the IBR-2M reactor
A. Belyakov, M. Bulavin, A. Fedorov, E. Kulagin, S. Kulikov, A. Kustov, K. Mukhin, D. Shabalin, E. Shabalin
Conference proceedings ID TO070
87.Shielding design for CSNS target station
W. Yin, B. Zhang, T.J. Liang, Q.Z. Yu, Y.X. Chen, X.J. Jia
Conference proceedings ID TO071
88.Neutron optics simulations for the UCN source and nEDM projects at PSI
Z. Chowdhuri, G. Zsigmond
Conference proceedings ID TO098
89.Codes and data for spallation sources, benchmark of nuclear spallation models
M. Khandaker, G. Mank, A. Mengoni, N. Otuka, J.-C. David, S. Leray, D. Filges, F. Gallmeier, A. Konobeyev, R. Michel, Y. Yariv
Conference proceedings ID TO107
90.Discussions on spallation products behaviour by measuring mercury and substances adhering inside the mercury circulation system in MLF/J-PARC
T. Kai, M. Ooi, Y. Kasugai, T. Wakui, H. Kogawa, K. Haga, K. Hanano
Conference proceedings ID TO152
91.EURISOL - Combined cavitation diagnistics
Rade Ž. Milenković, Sergejs Dementjevs, Cyril Kharoua, Knud Thomsen
Conference proceedings ID TO156
92.Effects of the beam footprint on the neutron yield in SINQ
L. Zanini, F. Carinci, D. Reggiani, K. Thomsen, M. Wohlmuther
Conference proceedings ID TO174
93.Radiation damage and He production calculations for the fourth SINQ target irradiation program, STIP-IV
L. Zanini, Y. Huang, Y. Dai, A.Yu. Konobeyev, E.J. Pitcher
Conference proceedings ID TO175
94.Accelerator development for operating two target stations at ISIS
J.W.G. Thomason
Conference proceedings ID TO188
95.The n_TOF facility at CERN: Present status and future upgrades
M. Calviani, V. Vlachoudis, S. Andriamonje, E. Chiaveri, R. Losito
Conference proceedings ID TO199
96.Proton and neutron penetration of candidate target materials for the European Spallation Source
Mary P.W. Chin, Cyril Kharoua, Etam Noah, Francois Plewinski, Daniela Ene
Conference proceedings ID TP045
97.Design study of a rotating target for ESS
A. Zarraoa-Garmendia, F. Sordo, I. Sard, B. Etxeita, A. Bilbao, G.S. Bauer, T.J. McManamy, M. Rennich
Conference proceedings ID TP065
98.The neutron target station of the Compact Pulsed Hadron Source
B. Zhong, H. Zha, J. Wei, X.L. Guan, C.-K. Loong, T.J. Liang, Q.X. Feng
Conference proceedings ID TP066
99.Properties of neutron beam at the J-PARC/MLF BL04
K. Kino, M. Furusaka, F. Hiraga, T. Kamiyama, Y. Kiyanagi, K. Furutaka, S. Goko, H. Harada, A. Kimura, T. Kin, F. Kitatani, M. Koizumi, S. Nakamura, M. Ohta, M. Oshima, Y. Toh, M. Igashira, T. Katabuchi, M. Mizumoto
Conference proceedings ID TP082
100.Commissioning results on the cryogenic hydrogen system for moderators in JSNS
T. Aso, H. Tatsumoto, K. Ohtsu, T. Uehara, Y. Kawakami, H. Sakurayama, M. Futakawa
Conference proceedings ID TP147
101.Estimation of cavitation-induced damage in a long-pulse liquid-metal target
M. Butzek, J. Wolters, H. Soltner
Conference proceedings ID TP149
102.LIMET- A test bed for liquid metal targets
Sergejs Dementjevs, Rade Ž. Milenković, Vadims Geza, Filippo Barbagallo , Stefan Joray, Ralf Kapulla, August Kalt, Enzo Manfrin, Jacek Patorski, Michael Wohlmuther
Conference proceedings ID TP150
103.Prompt radiation and shielding calculation for the Compact Pulsed Hadron Source
W.Q. Li, Z. Zeng, R. Qiu, J.L. Li, J. Wei, X.L. Guan, C.-K. Loong
Conference proceedings ID TP155
104.Improvements of J-PARC/MLF control system based on beam operation
Motoki Ooi, Kenji Sakai, Akihiko Watanabe, Tetsuya Kai, Shin-ichiro Meigo, Shinichi Sakamoto
Conference proceedings ID TP158
105.Development of a compact mercury target with bubbling equipment to mitigate pressure waves
Katsuhiro Haga, Takashi Wakui, Kokei Hanano, Hiroyuki Kogawa, Takashi Naoe, Masato Ida, Masatoshi Futakawa
Conference proceedings ID TP163
106.Neutronic and nuclear calculations for the Pb/Au target option for ESS
L. Zanini, F. Carinci, K. Thomsen
Conference proceedings ID TP180
We do not use cookies on this website